Ny sökmoter är nu lanserad! Prova att söka i sökrutan.

Resevillkor

Dessa allmänna resevillkor samt arrangörens särskilda resevillkor är del av avtalet. De allmänna resevillkoren är överenskomna mellan Researrangörsföreningen i Sverige och Konsumentverket den 1 september 2014. Särskilda resevillkoren anges med kursiv stil och dessa kompletterar de allmänna resevillkoren.

1 Avtalet

1.1
Arrangören ansvarar gentemot resenären för vad denne har rätt att fordra till följd av avtalet. Ansvaret gäller även för sådana prestationer som ska fullgöras av någon annan än arrangören. Om återförsäljaren är part i avtalet, ansvarar han mot resenären på samma sätt som arrangören.
1.1.1
Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet.
1.1.2
Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Intyg som visar godkännande från samtliga målsmän ska insändas till arrangören innan betalning av resan görs.
1.2
Arrangören ska hålla resenären underrättad om frågor av betydelse för resenären som sammanhänger med avtalet. Kryssningens rutt och tider kan komma att ändras både före och under resans gång. Vid eventuella ändringar kan informationen komma direkt från rederiet. Arrangören saknar då skyldighet att informera resenären. Vid extrema väderförhållande och naturkatastrofer måste resenären hålla sig uppdaterad med aktuell information från rederiet.
1.3
Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.
1.4
Avtalet är bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat överenskommen anmälningsavgift enligt arrangörens anvisningar.
1.5
Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.
1.6
Önskemål garanteras inte.
1.7
Resenären är skyldig att kontrollera färdhandlingarna så snart de erhållits. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. En avgift kan tas ut vid rättning av uppgifter.
1.8
Vid ändring av resenären t.ex. ändrad avreseort, avresedag eller reslängd räknas detta som en avbokning och en ny bokning enligt gällande prislista vid ombokningstillfället. Ombokningsavgift debiteras enligt gällande avbeställningsvillkor.

2 Betalning av priset för resan

2.1
Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.
2.2
Arrangören får inte kräva slutbetalning av resans pris tidigare än 40 dagar före avresan, om inte annat överenskommits. Arrangören kan kräva slutbetalning tidigare än vad som framgår av avtalet om rederi eller annan leverantör kräver betalning av arrangemang i förtid.
2.3
Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt. Vissa kryssningar/rederier kräver en hög anmälningsavgift. Anmälningsavgiftens exakta storlek anges vid bokningstillfället.
2.4
Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften som skadestånd om inte detta är oskäligt. Slutbetalningen för resan skall vara arrangören tillhanda senast den dagen som anges vid bokningstillfället.

3 Resenärens rätt till avbeställning

3.1
Gäster som avbokar sin kryssning av någon anledning, inklusive medicinska eller familjeförklaringar, är föremål för avbokningsavgifter. Ändringar som till exempel namn och kryssningsdatum anses vara avbokningar och är föremål för avbokningsavgifter. Om passageraren inte går ombord på kryssningsfartyget före avgång, eller går ombord på kryssningsfartyget i en annan hamn eller lämnar resan under pågående kryssning, har passageraren inte rätt till någon återbetalning.

Minsta kostnad för avbeställning är 500 kronor per person.

Avbokningsavgifterna för respektive rederi:

4 Resenärens ändringar av resan

4.1
Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

5 Resenärens rätt att överlåta avtalet

5.1
Vid en överlåtelse av avtalet t.ex. genom ändring av namn eller resenärer räknas detta som en avbokning och en ny bokning. Ombokningsavgift debiteras enligt gällande avbeställningsvillkor, se paragraf 3.1.

6 Arrangörens ändringar före avresan

6.1
Arrangörens rätt att ändra avtalsvillkoren
6.1.1
Arrangören får ändra avtalsvillkoren till resenärens nackdel endast om det framgår tydligt av avtalet att det får ske.
6.1.2
Om arrangören avser att bryta avtalet, eller ändra avtalsvillkoren, ska arrangören underrätta resenären snarast och därvid lämna besked om dennes rätt att frånträda avtalet enligt punkt 6.2.
6.2
Resenärens rätt att frånträda avtalet
6.2.1
Resenären får frånträda avtalet om arrangören inte kommer att fullgöra vad han åtagit sig och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för resenären.
6.2.2
Resenären ska inom skälig tid meddela arrangören eller återförsäljaren om han vill frånträda avtalet enligt föregående punkt. Gör resenären inte det, förlorar han sin rätt att frånträda avtalet.
6.3
Resenärens rätt till ersättningsresa
6.3.1
Frånträder resenären avtalet enligt punkt 6.2 har han rätt till annan paketresa som är av likvärdig eller högre kvalitet, om arrangören kan erbjuda detta. Om resenären godtar en sämre ersättningsresa har han rätt till ersättning för prisskillnaden.
6.3.2
Avstår resenären från sin rätt till ersättningsresa, eller kan en sådan resa inte erbjudas, ska resenären snarast men senast inom 14 dagar från avståendet få tillbaka vad han betalat enligt avtalet.
6.3.3
Bestämmelserna i punkterna 6.3.1 och 6.3.2 gäller också om arrangören ställer in resan utan att resenären är skuld till det.
6.4
Resenärens rätt till skadestånd, arrangörens inställande av resa
6.4.1
I fall som avses i punkt 6.3 har resenären rätt till skadestånd från arrangören, om det är skäligt.
6.4.2
Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte, om arrangören visar:
  • att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in, eller
  • att resan inte kunnat genomföras på grund av hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
6.4.3
Beror det på någon som arrangören har anlitat att resan har ställts in, är arrangören fri från skadeståndskrav enligt punkterna 6.6.1 och 6.6.2 endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om orsaken är hänförlig till någon annan i ett tidigare led.
6.5
Arrangörens och resenärens rätt att frånträda avtalet vid ingripande händelser m.m.
6.5.1
Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras.
6.5.2
För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas.
6.6
Ändringar
6.6.1
Såväl rederiet och arrangören förbehåller sig rätten att ändra tidtabell, resrutt och hamnstopp både före och under resan.
6.7
Inställd eller försenad resa
6.7.1
Inställd eller försenad resa pga omständigheter som Kryssningar.se inte kan påverka, t ex strejker, väderförhållanden, tekniska fel, ersätts inte av Kryssningar.se.

7 Arrangörens ändringar efter avresan

7.1
Uteblivna prestationer
7.1.1
Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören ordna lämpliga ersättningsarrangemang utan extra kostnad för resenären.
7.1.2
Kan ersättningsarrangemang inte ordnas eller avvisar resenären på godtagbara grunder sådana arrangemang, ska arrangören, om det är skäligt och utan extra kostnad för resenären, tillhandahålla likvärdig transport tillbaka till platsen för avresan eller till någon annan ort som resenären godkänner.
7.1.3
Innebär en förändring i avtalet enligt första eller andra stycket en försämring för resenären, är han, om det är skäligt, berättigad till prisavdrag och skadestånd. Inställd eller uteblivna prestationer pga omständigheter som Kryssningar.se inte kan påverka, t ex strejker, väderförhållanden, tekniska fel, ersätts inte av Kryssningar.se.
7.2
Andra fel och brister
7.2.1
Vid andra fel i de avtalade tjänsterna än sådana som anges i punkt 7.1 har resenären rätt till prisavdrag och skadestånd, om inte felet beror på honom.
7.2.2
Resenären har inte rätt till skadestånd, om arrangören visar att felet beror på ett hinder utanför arrangörens kontroll som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
7.2.3
Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som han har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.
7.2.4
Vid fel som har sin grund i omständigheter som beskrivs i punkterna 7.2.2 och 7.2.3 ska arrangören genast ge resenären den hjälp som behövs.
7.3
Skadeståndets omfattning
7.3.1
Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, ersättning för personskada och sakskada. Det åligger resenären att i möjligaste mån begränsa skadan.

8 Reklamation och avhjälpande

8.1
Resenären får inte åberopa fel i de avtalade tjänsterna om han inte inom skälig tid efter det att han märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta bör om möjligt ske på resmålet. En skriftlig reklamation ska skickas på e-post till oss inom 10 dagar efter hemkomsten.
8.2
Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
8.3
Om resenären under resan framför klagomål som inte är obefogade, ska arrangören eller dennes lokala representant genast vidta åtgärder för att finna en lämplig lösning.

9 Resenärens ansvar under resan

9.1
Arrangörens anvisningar
9.1.1
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet.
9.2
Resenärens ansvar för skada
9.2.1
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.
9.3
Resenären ansvarar för formaliteter
9.3.1
Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, försäkring.
9.3.2
Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport i följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.
9.3.3
Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.
9.4
Avvikande från arrangemanget
9.4.1
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10 Tvistlösning

10.1
Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol. Vi förbehåller sig rätten innan avtal träffas med resenären, att vidta ändringar på kryssningar.se. Vi reserverar oss också för eventuella tryckfel.
;